بزرگ ترین مجتمع تجاری

وسیع ترین مجتمع تجاری بافت تاریخی شیراز

تلفیقی از سنت و مدرنیته

معماری سنتی با بروزترین امکانات

پارکینگ ۲۰۰۰ واحدی

گسترده ترین پارکینگ سرپوشیده شهری شیراز

فضای امن سرمایه گذاری

بهترین مکان در پرترددترین خیابان تجاری شیراز