.

بنام صاحب صبر ...

لرزه به جان میاندازد اشکهای مادری که دیروز فرزندش را با لبخند میدید که دوان دوان کودکی میکند و امروز فرزندش را با لبخند می بیند اما ساکت و آرام با چشمانی بسته و موهایی خاک آلود . .
دوستان در این دنیای خاکی فاصله خوشبختی و شور بختی چند ثانیه بیشتر نیست پس به شکرانه اینکه خوشبختی و آرامش از ما گرفته نشده است دست در دست هم به یاری آنهایی بشتابیم که دیروز مثل ما آرام در کنار خانواده زیر سقف خانه ای گرم نشسته بودند و امروز ..... دست تک تک دوستانی که در پویش کمک رسانی خواهش ما را لبیک گفتند میبوسیم .ان شاالله تا روز بیست وهشتم باهم تمام سعی خود را خواهیم کرد که تحفه ای ناچیز برای هموطنانمان مهیا سازیم .
     نظرات