چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار .....

به نام خدا

هرکه هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل
گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش

بزرگداشت سعدی بزرگ مرد ایران زمین بر ایرانیان تبریک و تهنیت باد     نظرات