.
مشخصات عمومی
  صنف undefined
  کاربری واحد تجاری
  وضعیت افتتاح
  شماره پلاک 17
  شماره طبقه 1
  نام راهرو آراد ۱
  ساعت آغاز کار 08:30
  ساعت پایان کار 22:00

مشخصات مدیر
  نام مهدی فلاح
  آدرس ایمیل 07137362090
 نظرات